Ułatwienia dostępu

prawo 01Rzecznicy Praw Ucznia: Waldemar Wachowski / Agnieszka Sołgała

Zadaniami i funkcjami Rzecznika Praw Ucznia w naszej szkole jest głównie przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole, zwiększenie świadomości prawnej młodzieży, rodziców, nauczycieli, egzekwowanie i przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących uczniów oraz uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej z prawem przedstawienia na jej forum problemów przestrzegania praw ucznia. Środki działania Rzecznika to załatwianie indywidualnych skarg, sporządzanie raportów dotyczących wykrytych naruszeń prawa w szkole, udzielanie porad dotyczących sposobów ochrony praw (uczniom, rodzicom, nauczycielom), współpraca z fachowcami (np. pedagogiem, prawnikiem). Rzecznik Praw Ucznia nie może wyręczać w obowiązkach wychowawców, ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów i podejmuje działania na wniosek stron tzn. uczniów, nauczycieli lub pracowników administracji szkoły.

Szkolny Rzecznik może:

 • Rozmawiać z nauczycielem uczestniczącym w problemie,
 • Rozmawiać i zasięgać rady pedagoga szkoły
 • Organizować konfrontacje wyjaśniające,
 • Uczestniczyć w konfrontacjach dyrekcji z rodzicami i danym nauczycielem za zgodą ucznia.

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - uczeń:

 • Zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
 • Podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy,
 • Skierowanie sprawy do pedagoga w razie kłopotów z rozstrzygnięciem sporu,
 • W dalszym trybie postępowania - zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej,
 • Ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor.

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - nauczyciel:

 • Zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
 • Podjęcie mediacji ze stronami,
 • Zasięgnięcie opinii pedagoga szkolnego,
 • Wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku trudności z rozstrzygnięciem sporu.

Obowiązkiem Rzecznika Praw Ucznia jest w szczególności:

 • Znajomość Statutu Szkoły, Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania, Przedmiotowych Zasad Oceniania  oraz Konwencji Praw Dziecka.
 • Informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia.
 • Interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych.
 • Udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania.
 • Informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach.

O czym uczeń wiedzieć powinien:

 1. Wszelkie informacje uzyskane przez Rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.
 2. Zadaniem Rzecznika jest sprawowanie nadzoru nad tym, aby w procesie dydaktyczno-wychowawczym każdy uczeń traktowany był podmiotowo.
 3. Rzecznik Praw Ucznia ma prawo i możliwość aktywnie ingerować w każdym przypadku, gdy naruszane zostaną prawa ucznia lub prawa dziecka.
 4. Podstawą działania Rzecznika Praw Ucznia jest Statut Szkoły, a w uzasadnionych przypadkach Konwencja Praw Dziecka.

PZS Galerie

Kontakt z nami

Powiatowy Zespół Szkół w Świebodzinie

ul. Zachodnia 76a

66-200 Świebodzin

WWW: www.pzs.swiebodzin.pl

tel.: 68 475 74 99

e-mail: szkola@pzs.swiebodzin.pl

Administrator strony

Artur Augustyniak

e-mail: a.augustyniak@pzs.swiebodzin.pl

Kształcenie PZS

Menu logowania

Zapamiętaj